برنامه عملیاتی و اهداف
برنامه عملیاتی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه
 

برنامه

فعالیت

مسئول انجام

بازه زمانی

دانشگاه/ منطقه ای/ کشوری

ناظر

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشگاه

 تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی در دانشگاه

معاونت آموزشی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مدیر گروه اخلاق دانشگاه

نیمسال تحصیلی

دانشگاهی

رئیس دانشگاه

 تشکیل کمیته های دانشکده ای اخلاق در آموزش پزشکی

رئیس هر دانشکده

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی و مدیر گروه اخلاق دانشگاه

برگزاری جلسات کمیته دانشکده ای اخلاق

کمیته دانشکده ای

مستمر

دانشگاهی

معاون آموزشی و مدیر گروه اخلاق دانشگاه

تشکیل جلسات گروه اخلاق

مدیر گروه اخلاق دانشگاه

مستمر

دانشگاهی

معاون آموزشی

برگزاری جلسه بحث و گفتگو در مورد چالش های اخلاق در آموزش

مدیر گروه اخلاق دانشگاه

مستمر

دانشگاهی

معاون آموزشی

برگزاری کارگاه اخلاق پزشکی برای اعضای هیات علمی

مرکز مطالعات با همکاری مدیر گروه اخلاق دانشگاه

دوره ای

دانشگاهی

معاون آموزشی

برگزاری کارگاه با موضوعات اخلاق برای حرفه مندان(دانشجویان/ دستیاران)

مرکز مطالعات با همکاری مدیر گروه اخلاق دانشگاه

دوره ای

دانشگاهی

معاون آموزشی

برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای کارمندان

معاونت توسعه دانشگاه با همکاری گروه اخلاق پزشکی دانشگاه

دوره ای

دانشگاهی

معاون توسعه

پایان نامه با موضوع اخلاق پزشکی

معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه

سالیانه

دانشگاهی

مدیر گروه اخلاق

تدوین برنامه تم طولی دانشجویانی که دوره کارآموزی بالینی دارند

مدیر گروه اخلاق

سالیانه

دانشگاهی

معاون آموزشی

                                               


اهداف استراتژیک

آموزش

استقرار 2 درصد از حجم کوریکولوم ها با موضوعات اخالق در آموزش جهت دانشجویان)حداقل یک جلسه آموزشی(

نیاز سنجی آموزشی و برگزاری جلسات کاربردی درحوزه اخلاق دانشجویی

استقرار 2 درصد از حجم برنامه های سالیانه توانمند سازی اعضای هیئت علمی با موضوعات اخلاق در آموزش

نیاز سنجی آموزشی و برگزاری جلسات کاربردی درحوزه اخلاق هیات علمی

استقرار 2 درصد از حجم برنامه های آموزشی سالیانه کارمندان با موضوعات اخلاق در آموزش

نیاز سنجی آموزشی و برگزاری جلسات کاربردی درحوزه اخلاق کارمندی

پژوهش

افزایش تعداد مقالات علمی به میزان10درصد

انجام پژوهش های کاربردی درحوزه اخلاق

اصلاح ساختار

ارتقا جایگاه مدیریتی گروه آموزشی به میزان 100 درصد

اصلاح و ارتقاء ساختار کمیته اخلاق در دانشگاه

پایش

ارتقاء میزان رضایتمندی در حوزه اخلاق به میزان 20 درصد

ارزیابی رضایتمندی

کاهش مشکلات اخلاقی در حیطه های مختلف به میزان 20 درصد

ارزیابی بار مراجعات اخلاقی به حوزه های مرتبط