کمیته دانشگاهی اخلاق

کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی

کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی با محوریت گروه اخلاق پزشکی دانشگاه ، کمیته متناظر کمیته ملی اخلاق در آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

ماده 9 آیین نامه ملی کمیته اخلاق : وظایف کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی:

  1. بررسی وضعیت آموزش درس اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه تابعه
  2. پیگیری تدوین درسنامه های اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه های تابعه
  3. حمایت و توانمند سازی اعضای هیات علمی برای ارتقا کیفیت آموزش اخلاق پزشکی
  4. حمایت و توانمند سازی اعضای هیات علمی برای ارتقا کیفیت آموزش پروفشنالیسم
  5. همکاری درتدوین و برنامه ریزی آموزش اخلاق پزشکی
  6. همکاری درتدوین و برنامه ریزی آموزش پروفشنالیسم
  7. ایجاد هماهنگی در آموزش اخلاق پزشکی و پروفشنالیسم بر مبنای مصوبات کمیته ملی
  8. اجرای فعالیت های آموزشی برنامه راهبردی جهت توسعه آموزش اخلاق پزشکی در دانشگاه تابعه
  9. پیگیری و نظارت بر رعایت اخلاق در آموزش علوم پزشکی
  10. پیش بینی ساز و کار مناسب برای رصد رعایت موازین اخلاقی و حرفه ای توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارکنان