ارزشیابی دانشجو

شرح وظایف کمیته ارزشیابی  :

1-  برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد ارزیابی در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشگاه

2- تعیین سازو کار  مشخص و شیوه نامه  برگزاری آزمونها در دانشگاه

3-  نظارت بر عملکرد کمیته های ارزشیابی دانشکده های تابعه  و ارائه بازخورد مناسب به گروه های ذینفع

4-  نظارت بر فرایند برگزاری آزمونها و تحلیل آزمون ها

5- ارزشیابی فراگیران (استفاده از شیوه های جدید ارزشیابی یادگیری پیشرفت تحصیلی فر اگیران)

6- ارزشیابی برنامه های درسی(برنامه های درسی تدوین شده)

  7- اعتبار بخشی و ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

  8- برگزاری جلسه و تعامل با مسئولین سایر واحدهای وابسته به EDCدانشگاه و مرکز امور هیات علمی 

 9-  ارائه  گزارش فصلی عملکرد واحد ارزیابی به مسئولین مربوطه