شرح وظایف

شرح وظايف واحد برنامه ریزی آموزشی:

1- بررسي برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي جديد به‌طور عمده در مقاطع تكميلي اعم از كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي، دوره‌هاي تكميلي تخصصي كه توسط دانشكده‌ها و موسسه‌هاي تابعه پيشنهاد شده است.

2- مشاوره، آموزش و ارائه‌ي نظرهاي اصلاحي به طراحان برنامه‌ها جهت تصيحح موارد لازم و تهيه‌ي گزارش براي مقام‌هاي مافوق جهت ارسال برنامه‌هاي اصلاح شده به دبيرخانه‌هاي شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي و آموزش پزشكي و تخصصي

3- پيشنهاد اصلاح و بازنگري برنامه‌هاي درسي داير بر مبناي پژوهش و ادله‌ي كافي به مقام فوق جهت ارائه به شوراي آموزشي دانشگاه

4- طراحي و بازنگري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي مرتبط با مباحث آموزش پزشكي و برنامه‌ريزي آموزشي

5- شركت در انجام پژوهش‌هاي كاربردي در مورد مشكلات و زمينه‌هاي تغيير برنامه‌هاي جاري در دانشكده‌ها و يا ساير واحدها

6- تنظيم مقاله‌هاي علمي در خصوص فعاليت‌هاي مرتبط با برنامه‌ريزي درسي و آموزشي

7- برقراري ارتباط با دانشكده‌هاي مختلف دانشگاه از طريق كميته‌هايي به‌منظور اخذ نظرها و انتقال مطالب جديد

8- همكاري با اعضاي هيات علمي دانشگاه در تدوين اهداف آموزشي، طرح درس و برنامه‌هاي درسي از طريق طراحي، برنامه‌ريزي و برگزاري كارگاه‌هاي مرتبط

9- همكاري با ساير واحدهاي مركز مطالعات به منظور ارتقاي دانش برنامه‌ريزي آموزشي در ميان همكاران و در تدوين برنامه عملياتي و برنامه‌هاي استراتژيك براي ارتقاي آموزش

10- همكاري با ساير واحدها براي تحقق رسالت مركزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه

11- ارتقاي دانش برنامه‌ريزي آموزشي در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه مادر و ساير دانشگاه‌هاي كشور

12-كمك به ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي آموزشي از طريق انجام مطالعات، ارزشيابي و بازرسي دوره‌هاي موجود با كمك اعضاي هيأت علمي و گروه‌هاي آموزشي