اعضای کمیته
 

دکتر پرویز پدیسار

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر سونیا اویسی

مدیر مرکز مطالعات (مسئول بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی)

احمد پورشریفی

مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ازتقاء توانمندی دانشگاه ها

دکتر رامین سرچمی

مسئول بسته اعتباربخشی موسسه ای

دکتر لیلی یکه فلاح

مسئول بسته اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی

دکتر نعمت اله غیبی

مسئول بسته توسعه آموزش مجازی

دکتر آمنه باریکانی

مسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

دکتر امیر محمد کاظمی فر

مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

اکرم شاهرخی

مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

دکتر محمدرضا ساروخانی

مسئول بسته ارتقاء زیرساختهای آموزشی