برنامه عملیاتی و اهداف

بسته توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی
ناظر به:
سیاست های دوازه گانه برنامه آموزش عالی سلامت
 
1-بستر سازی برای کمال و تعالی (Excellence) رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای در شرایط پسا تحریم
 
اهداف:

-ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز دنیا
-راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در کلان منطقه های کشور
-جهت دهی آموزش و پژوهش دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور و تولید محصولات مبتنی بر دانش

 
2-نقشه راه بقا برای تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی گروههای آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (phd)
اهداف:  

-ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-ایجاد انگیزه در گروه های مسئول دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی
-ارتقاء کیفیت آموزش عملی دوره های تحصیلات تکمیلی
-ارتقاء کیفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
-افزایش کیفیت انتشارات علمی حاصل از دوره های تحصیلات تکمیلی

 
3-طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
اهداف:

-طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز و ارتقاء پورتال های موجود معاونت آموزشی و دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی امکاناتی،تجهیزاتو فضاهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی
-تعداد فرآیندهای مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاه ها

 
4- تقویت زیرساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش
اهداف:

-ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی
-ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی