برنامه عملیاتی و اهداف
 

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

 
1-ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی با بهره مندی از تجربیات بین المللی
 
اهداف:
 • استانداردسازی سوالات آزمونها
 • استفاده از روشهای جدید نمره سازی
 • ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیر شناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد.  
 • آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمونهای استاندارد
 • استفاده از بانک تست موسسات بین المللی سنجش
 • استفاده از تجربه های موجود جهانی برای ارتقاء مرکز سنجش پزشکی
 • به کارگیری و بومی سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران
 
 
2-ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزشیابی
 اهداف:  
 • -ایجاد واحد آزمون سازی در مرکز سنجش
 • - ایجاد واحد آمار و انفورماتیک
 • - آماده سازی فضای فیزیکی مناسب
 • - ارتقاء تجهیزات مرکز سنجش
 • - تقویت سرمایه انسانی
 
3-تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید برمقاطع تحصیلات تکمیلی  
اهداف:
 • -ایجاد علاقه در داوطلبان برای فراگیری مهارتها
 • - هدایت داوطلبان به فراگیری عمیق و مبنایی علوم و کاهش استفاده از محفوظات در آزمونهای پذیرش
 • - استاندارد سازی سوالات آزمونها(کتبی و شفاهی)
 • - ایجاد امکان  استفاده از سوالات سنجش توانمندی تصمیم گیری
 • - ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده ایشان است.
 • - ایجاد اهمیت برای فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سلامت
 
4- طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش اموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی
اهداف:
 • تدوین دستورالعمل علمی و آیین نامه اجرایی آزمون صلاحیت پایان دوره
 • تدوین استانداردهای لازم برای اعتباربخشی مراکز برگزارکننده ازمون فوق الذکر
 • کمک به برگزاری دوره های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحی سوالات ارزیابی مهارت حرفه‌ای
 • ارزشیابی یک دوره اجرای آزمون بر اساس نظام فوق الذکر