اخلاق پزشکی
                                                                               

محور:

طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش

واحد مجری:

شورای عالی برنامه ریزی آموزشی

با همکاری مرکز مطالعات و توسعه، دبیر خانه شورای عالی اخلاق پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی کشور

اهداف :

هدف گذاری ارزشی در برنامه های آموزشی

تدوین محتوای ارزشی مستقیم برای برنامه های آموزشی

ادغام آموزش اخلاق حرفه ای و مبانی ارزشی به شکل طولی (تم طولی) در کلیه مراحل برنامه های آموزشی

استفاده از روش های آموزشی متناسب برای انتقال ارزش هت

ارزشیابی تکوینی و نهایی توسع اخلاقی و ارزشی فراگیران

 شاخص های پایش:

نسبت/ تعداد موسساتی که کمیته برنامه ریزی درسی مبتنی بر ارزش در آنها فعال است.

نسبت/ تعداد برنامه های درسی که بر اساس مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش اصلاح شده اند.