زیرساخت های آموزشی
مقدمه
تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود.
اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت و تامین منابع انسانی کارآمد را برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. لذا نقش حوزه آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در کنار حوزه های بهداشت و درمان نقشی پررنگ و اثرگذار خواهد بود. هرچند که تا به امروز نیز نظام آموزش عالی سلامت در کشور ما با بهره مندی از وجود حدود 18 هزار عضو هیئت علمی در بستر دانشگاه های علوم پزشکی، تربیت بیش از 180 هزار دانشجو را در مقاطع مختلف تحصیلی بر عهده دارد که این خود در میان کشورهای منطقه کم نظیر است .
با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه بار بیماریها، تغییرات هرم جمعیتی، مسایل اجتماعی و فرهنگی و ... ضرورت تحول در آموزش علوم پزشکی بیش از پیش محسو بوده و در همین راستا بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تدوین و نقشه راه روشنی را پیش روی نهادهای مرتبط قرار داده است.
این برنامه در قالب 11 بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع 46 محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر می گیرد . یکی از این بسته ها، بسته توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی می باشد