اعضای کمیته
نام و نام خانوادگی : دکتر لیلی یکه فلاح
سمت: استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه
 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: پرستاری
رزومه
پست الکترونیکی : edc@qums.ac.ir
 

 
 

نام و نام خانوادگی: مریم جمالی
سمت: کارشناس کمیته اعتباربخشی بیمارستانی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف
پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2508
ساعات حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:15    پنج شنبه ساعت 7:30 الی 13:15

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت آموزشی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی