برنامه عملیاتی و اهداف
 
 • سازماندهی صدور مجوز آموزشی برای مراکز آموزشی و درمانی بر اساس معیار های ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی
 • نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی از مراکز آموزشی درمانی و اعطاء مجوز آموزشی آنها
 • طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای مراکز آموزشی درمانی کشور
شاخص های پایش :
 • تعداد آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ساختار و فرآیند اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور تصویب شده در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 • تعداد استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی ، مصوب شده در شورای گسترش دانشگاه ای علوم پزشکی کشور
 • استقرار و اجرای نرم افزار شناسنامه مراکز آموزشی درمانی
 • تدوین  آیین نامه اجرایی صدور مجوز آموزشی برای مراکز آموزشی درمانی
 • تعداد بازدیدهای انجام شده از مراکز آموزشی درمانی
 • تعداد مجوز های اعطا شده برای مراکز آموزشی درمانی
 • نسبت مراکز آموزشی درمانی در هر استان و کشور که اطلاعات خود را در نرم افزار شناسنامه بیمارستان های آموزشی تکمیل کرده اند
 • نسبت مراکز آموزشی درمانی اعتباربخشی شده در هر استان و کشور