اعضای کمیته

 نام و نام خانوادگی: سونیا اویسی

 سمت: مسئول بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 رشته تحصیلی:  بهداشت مادر و کودک

 رزومه                                                         

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس:02833336001 داخلی 2502

 آدرس پستی: قزوین بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 ساعت حضور: شنبه –چهارشنبه ساعت 8-14
 

نام و نام خانوادگی: پرویز پدیسار

سمت:معاون آموزشی دانشگاه

مدرک تحصیلی: بورد تخصصی

رشته تحصیلی:

رزومه                                                      

پست الکترونیک: ppadisar@qums.ac.ir

شماره تماس: 2500

 

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد رضا شیخی

 سمت : معاون دانشجویی فرهنگی

 مدرک تحصیلی :دکتری phd

رشته تحصیلی :آموزش پرستاری

 رزومه

پست الکترونیک: msheikhi@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی :2700

شماره مستقیم : 33344504

 

نام و نام خانوادگی: دکتر نوید محمدی

سمت: مدیر روابط بین الملل دانشگاه،  عضو هیأت علمی

مدرک تحصیلی: پزشکی اجتماعی،  دانشکده پزشکی

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت 

رزومه

پست الکترونیک: nvmohammadi@qums.ac.ir   
تلفن مستقیم: 028-33336001 
 داخلی: 3147

 

نام و نام خانوادگی : احمد پورشریفی                           
سمت : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته : مشاوره و راهنمایی
رزومه

تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی 2501 
شماره تماس مستقیم 33341934-028 

 پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : دکتر سید امیر فرزام
 سمت : رئیس دانشکده پزشکی
 مدرک تحصیلی: متخصص
 رشته :  متخصص پاتوبیولوژی
 رزومه 

 تلفن تماس: 33336001- داخلی3103 

 پست الکترونیکی: afarzam@qums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی :دکتر داود جمشیدی
 سمت : رئیس دانشکده دندانپزشکی
 مدرک تحصیلی: متخصص
 رشته : متخصص اندودانتیکس
 رزومه  

تلفن تماس: 33353008-33353064
  داخلی201

پست الکترونیکی: djamshidi@qums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدعلی سلیمانی
 سمت : رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
 مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
 رشته : دکترای تخصصی پرستاری
 رزومه

تلفن تماس:  02833237267      داخلی : 3500

پست الکترونیکی: ma.soleimany@qums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : دکتر رزاق محمودی
 سمت : رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
 مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
 رشته :  بهداشت مواد غذایی
 رزومه  

تلفن تماس: تلفن: 33336001 داخلی: 3700

 پست الکترونیکی: r.mahmodi@qums.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگی: مریم السادات حاجی سید ابوترابی

 سمت: کارشناس بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

 شرح وظایف

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس: 02833336001 داخلی 2534