برنامه عملیاتی و اهداف

اهداف بین المللی سازی:
1. تدوین سند آمایش منطقه‌ای و بین المللی آموزش علوم پزشکی
2. تدوین شاخص‌های دانشگاه های با عملکرد بین المللی و مدل پایش آن
3. طراحی مدل بهره‌مند تبادلات علمی بین المللی
4. تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم‌های آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجوی خارجی
5. اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی 
 
محور‌های بین المللی سازی:
1 . تدوین و بستر سازی برای استقرار نقشه آمایش بین المللی آموزش علوم پزشکی کشور
2. طراحی مسیر راه (road map) و اجرایی سازی شبکه تبادلات علمی و برنامه‌های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های معتبر جهان
 3. طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور  EducationIran به منظور معرفی ظرفیت آموزش عالی سلامت کشور در سطح دنیا
4. اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور