اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی: دکتر پرویز پدیسار

سمت: معاون آموزشی دانشگاه

مدرک تحصیلی: بورد تخصصی

رشته تحصیلی: ارتودنسی

رزومه                                                

پست الکترونیک: Education@qums.ac.ir

شماره تماس: 4-33336001-028- داخلی2500

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر احسان عالی

 سمت: مسئول بسته اعتبار بخشی موسسات

 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 رشته تحصیلی: آموزش عالی

 رزومه

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس: 02833336001 داخلی 2510

 آدرس پستی: قزوین-بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساختمان معاونت آموزشی

 ساعت حضور: شنبه –چهارشنبه ساعت 8-14

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سونیا اویسی

سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزرش پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی:  بهداشت مادر و کودک

رزومه                                                          

پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

شماره تماس:2502

 

نام و نام خانوادگی: احمد پورشریفی

سمت: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  مشاوره و راهنمایی

رزومه

پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

شماره تماس: 4-33336001-028- داخلی 2501 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر رزاق محمودی
سمت: معاون آموزشی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:  بهداشت مواد غذایی

رزومه

پست الکترونیک: r.mahmodi@qums.ac.ir

شماره تماس: 33336001 داخلی 3702  

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی
سمت: عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:  پرستاری

رزومه

پست الکترونیک: z.hoseinigolafshani@qums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین شیرعلی
سمت: مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  مدیریت دولتی

رزومه

پست الکترونیک: mh.shirali@qums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر پیمانی
سمت:

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی: 

رزومه

پست الکترونیک:

شماره تماس:
 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا شیخی
سمت: معاون دانشجویی فرهنگی

مدرک تحصیلی: دکتری
phd

رشته تحصیلی:  آموزش پرستاری

رزومه

پست الکترونیک: msheikhi@qums.ac.ir
شماره مستقیم : 3344540- 2700
 

نام و نام خانوادگی: دکتر فرنوش فلاح زاده
سمت: مدیر گروه بخش
 سرپرست تخصصی

مدرک تحصیلی: دکتری
تخصصی

رشته تحصیلی:  ترمیمی

رزومه

پست الکترونیک:
fhfallahzadeh@qums.ac.ir

شماره مستقیم :  33353064-028

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهره یزدی
سمت: مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی: تخصص

رشته تحصیلی: طب کار

رزومه

پست الکترونیک: zyazdi@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی: 3110

 

نام و نام خانوادگی: شهرام رستاک
سمت: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: هوشبری

رزومه

پست الکترونیک: sh.rastak@qums.ac.ir

شماره مستقیم :  33328212-028  داخلی : 3900  
 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا فراهانی نیک
سمت: رئیس مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه            

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی

رزومه

پست الکترونیک:
Education@qums.ac.ir

شماره مستقیم :  4-33336001-028- داخلی 2550
 

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه سمیعی راد
سمت: مدیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

مدرک تحصیلی: تخصص

رشته تحصیلی: آسیب شناسی

رزومه

پست الکترونیک: CME@qums.ac.ir

شماره مستقیم :  33336001-028- داخلی 2507
 

 نام و نام خانوادگی: مریم السادات حاجی سید ابوترابی

 سمت: کارشناس بسته  اعتبار بخشی موسسه ای

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

 رشته تحصیلی: بهداشت محیط

 شرح وظایف

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس: 02833336001 داخلی 2534