برنامه عملیاتی و اهداف
                                                                                              
                                                        
اهداف :
  • نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی موسسه ای دانشگاه
  • طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشکده های علوم پزشکی
  • تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت موسسه ای دانشگاه
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه های آموزشی(کوریکولوم ها) به منظور ارائه بازخورد به مسئولین ذی ربط و گروه های بازنگری کوریکولوم در سطح دانشگاه جهت ارتقاء مستمر کیفیت
  • نظام مند نمودن فرایند نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی
  • طراحی و اجرای فرایند اعتباربخشی برنامه های آموزشی بصورت ادواری
  • تدوین استانداردهای فرایندهای آموزشی
  • توانمندسازی گروه های آموزشی
  • ارزشیابی داخلی فرایندهای آموزشی بر اساس استانداردهای تدوین شده
محورها
1.طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
2.عتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
3.استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پزشکی