برنامه عملیاتی و اهداف
                                                        
     

هدف کلی: 

- طراحی و استقرار  نظام ایجاد حساسیت و انگیزش اعضای هیأت علمی، کارشناسان، دانشجویان ... دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مبنای عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت 
 
- اهداف ویژه/ اختصاصی:
- تعیین تجربیات برتر در زمینه انتقال مبانی و کاربست علمی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
- تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بر اساس تحلیل وظایف و نظرات اساتید صاحب‌نظر
- تدوین بسته استاندارد آموزشی کارگاهی 
- استقرار بسته نهایی از مجرای برگزاری  کارگاه مختص اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان ... دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
- ایجاد حساسیت و انگیزه در اعضای هیأت علمی در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
- ایجاد حساسیت و انگیزه در کارشناسان دانشگاه در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
-ایجاد حساسیت و انگیزه در دانشجویان دانشگاه در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
 

فعالیتها:
1- طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری‌ها و ریسک فاکتورها)، فناوری‌های مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سلامت (مداخلات سلامت)
2-  بازنگری و تدوین برنامه‌های آموزشی کوریکولوم‌ها در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، فناوری‌های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی) به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

3-  طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH)

4-  طراحی و استقرار نظام برنامه‌ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی