استراتژی معاونت آموزشی
اهداف استراتژیک 5 ساله معاونت آموزشی (95 – 99)
 
ردیف عنوان هدف
1 آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی در دانشگاه 
2 حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم 
3 توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور و تدوین زیرساخت های لازم 
4 توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت در دانشگاه 
5 آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه
6 اعتلای اخلاق حرفه ای
7 تدارک و تامین زیرساخت های بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه 
8 تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی ،اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی
9 ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی در دانشگاه 
10 اعتباربخشی موسسات آموزشی به میزان 100% و بیمارستان های آموزشی در دانشگاه 
11 تقویت زیرساخت های تجهیزاتی دانشگاه ها و بیمارستانهای آموزشی در ارتباط با آموزش 
12 توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت
13 تقویت زیرساخت های متمرکز سازی مرکز امور هیات علمی در واحد معاونت آموزشی دانشگاه
 

برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1399


 

ردیف

عنوان هدف عملیاتی

هدف کلان مرتبط دانشگاه

هدف کلی وزارت متبوع

1

آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی درعلوم  پزشکی و  ماموریت گرایی   و توانمندی  دانشگاه در بستر آمایش سرزمینی  به میزان 10%

G4:S2,S5

8

2

توسعه راهبردی هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت در دانشگاه به میزان 10%

G4:S1,S2,S3

8

3

آموزش پاسخگو و عدالت محور  به میزان 20%

G4:S1,S4,S7

8

4

اعتلای اخلاق حرفه ای به میزان 15%

G4:S5,S9

8

5

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی به میزان 5%

G3:S1

G4:S11,S6

8

6

توسعه آموزش مجازی در دانشگاه به میزان 10%

G4:S6,S10,S11

G3:S1

8

7

ارزشیابی دانشجو و هیأت علمی (ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی به میزان 15%)

G4:S7

8

8

اعتباربخشی برنامه ها ، موسسات و مراکز آموزشی درمانی به میزان 20%

G4:S7

8

9

توسعه و  ارتقای زیرساختها ی علوم پزشکی به میزان 15%

G4:S6,S10,S11

G3:S1

8