استراتژی مرکز
اهداف استراتژیک 5 ساله معاونت آموزشی (95 – 99)
 
ردیف عنوان هدف
1 آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی در دانشگاه 
2 حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم 
3 توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور و تدوین زیرساخت های لازم 
4 توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت در دانشگاه 
5 آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه
6 اعتلای اخلاق حرفه ای
7 تدارک و تامین زیرساخت های بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه 
8 تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی ،اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی
9 ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی در دانشگاه 
10 اعتباربخشی موسسات آموزشی به میزان 100% و بیمارستان های آموزشی در دانشگاه 
11 تقویت زیرساخت های تجهیزاتی دانشگاه ها و بیمارستانهای آموزشی در ارتباط با آموزش 
12 توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت
13 تقویت زیرساخت های متمرکز سازی مرکز امور هیات علمی در واحد معاونت آموزشی دانشگاه