مدیر مرکز
         

                                                        

نام و نام خانوادگی: سونیا اویسی

 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 رشته تحصیلی:  بهداشت مادر و کودک

                                                         رزومه                                                          

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس:02833336001 داخلی 2502

 آدرس پستی: قزوین بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی –معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 ساعت حضور: شنبه –چهارشنبه ساعت 8-14