اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی: دکتر منیر السادات میرزاده
سمت: مسئول کمیته المپیاد

مدرک تحصیلی: متخصص

رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی
رزومه

پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم: 02833360904

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده بهداشت


 

نام و نام خانوادگی: مریم رحمنی
سمت: کارشناس
EDC

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط
شرح وظایف

پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2503
آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ساختمان معاونت آموزشی