برنامه عملیاتی و اهداف
                                                             
                                                        

اهداف برگزاری المپیاد:

1.تلاش در جهت جنبش نرم افزاری و رسیدن به چشم انداز 20 ساله
2. شناسایی افراد مستعد علمی
3. ترغیب و تشویق افراد مستعد علمی
4. جهت دهی به فعالیت‌های علمی فوق برنامه
5. ایجاد روحیه و نشاط علمی
6. تبادل فرهنگی بین دانشگاهی