اعضای کمیته
 

 نام و نام خانوادگی:دکتر فریبا ظفری

سمت: دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

مدرک تحصیلی: PhD

رشته تحصیلی: آناتومی

پست الکترونیک: fariba.zafari@yahoo.com

شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

شماره تماس داخلی: 3140

آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده پزشکی


 

نام و نام خانوادگی: مریم رحمنی

سمت: کارشناس EDC

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف

پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2503