اعضای کمیته
 

 نام و نام خانوادگی:دکتر روح اله کلهر

 سمت: دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی

 مدرک تحصیلی: PhD

 رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 رزومه

 پست الکترونیک: r.kalhor@qums.ac.ir

 شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

 شماره تماس داخلی: 3741

 آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده بهداشت


 

نام و نام خانوادگی: مریم رحمنی

سمت: کارشناس EDC

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2503