اعضای کمیته
 

 نام و نام خانوادگی:دکتر رامین سرچمی

 سمت: مسئول کمیته توانمند سازی اساتید

 مدرک تحصیلی: PhD

 رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی
رزومه

 پست الکترونیک: rsarchami@qums.ac.ir

 شماره تماس مستقیم: 5-02833336001

 شماره تماس داخلی: 2510

 آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده بهداشت


 

 نام و نام خانوادگی: مریم رحمنی

 سمت: کارشناس EDC

 مدرک تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: بهداشت محیط

 شرح وظایف

 پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

 شماره تماس مستقیم: 02833340153

 شماره تماس داخلی: 2503