اعضای کمیته

 

نام و نام خانوادگی: نوید محمدی
سمت: معاون آموزشی دانشگاه
مدرک تحصیلی: تخصص
رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی

رزومه
پست الکترونیک:
education@qums.ac.ir
شماره تماس مستقیم: 02833341934

شماره تماس داخلی: 2500
آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -ساختمان معاونت آموزشی
ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7:45 الی 14:15  

 

نام و نام خانوادگی: آمنه باریکانی
سمت: عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی: تخصص
رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی
رزومه

پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی: 3150
آدرس:قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه
 

نام و نام خانوادگی: سونیا اویسی
سمت: مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدرک تحصیلی: تخصص

رشته تحصیلی: بهداشت مادر و کودک

رزومه
پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2502
آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -ساختمان معاونت آموزشی
 
 

نام و نام خانوادگی: نوروزعلی عزیزخانی
سمت: مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت استان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: علوم بهداشتی در تغذیه
رزومه

پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی: 2018
 

نام و نام خانوادگی: افسانه یخ فروش ها
سمت: عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدرک تحصیلی:
PhD

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

رزومه
پست الکترونیک:
a.yakhforoshha@qums.ac.ir

شماره تماس داخلی: 2533
آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -ساختمان معاونت آموزشی
 

نام و نام خانوادگی: سولماز فرخ زاد
سمت: مسئول واحد بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: پزشکی

رزومه
پست الکترونیک:
  ncomm@qums.ac.ir

شماره تماس: 02833653965
 

نام و نام خانوادگی: نسیم شاه قبادیان

سمت: کارشناس EDC

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف

پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2533