برنامه عملیاتی و اهداف
اهداف آموزش پاسخگو و عدالت محور:
1- انطباق برنامه‌های آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش
2- تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سلامت برای اقشار جامعه با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...
3- شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سلامت در سطوح علمی، منطقه‌ای و استانی
4-  ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان با توانمندی‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعیمحورهای آموزش پاسخگو و عدالت محور:
1-  طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری‌ها و ریسک فاکتورها)، فناوری‌های مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سلامت (مداخلات سلامت)
2-  بازنگری و تدوین برنامه‌های آموزشی (کوریکولوم‌ها) در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، فناوری‌های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی) به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی
3-  طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت (SDH)
4- طراحی و استقرار نظام برنامه‌ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی