اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی: نوید محمدی
سمت: معاون آموزشی دانشگاه
مدرک تحصیلی: تخصص
رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی

رزومه
پست الکترونیک:
education@qums.ac.ir
شماره تماس مستقیم: 02833341934

شماره تماس داخلی: 2500
آدرس: قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -ساختمان معاونت آموزشی
ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7:45 الی 14:15

 

نام و نام خانوادگی: سونیا اویسی
سمت: مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدرک تحصیلی:
PhD

رشته تحصیلی: بهداشت مادر و کودک

رزومه
پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2502

 

نام و نام خانوادگی: مهرزاد سرائی صحنه سرائی
سمت: عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی:
PhD

رشته تحصیلی: انگل شناسی

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی: 3145

 

نام و نام خانوادگی: مریم تفنگچیها
سمت: عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی

مدرک تحصیلی: تخصص

رشته تحصیلی: رادیولوژی فک و صورت

رزومه
پست الکترونیک:

شماره تماس داخلی: 2338

 

نام و نام خانوادگی: نسیم شاه قبادیان
سمت: کارشناس
EDC

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف

پست الکترونیک:
edc@qums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 02833340153

شماره تماس داخلی: 2533