برنامه عملیاتی و اهداف

  • مدیریت فرایند دریافت، بررسی و ارائه‌ی بازخورد و صدور گواهی مربوط به فعالیت‌ های دانش پژوهی  و طرحهای پژوهش در آموزش

  • ارائه‌ ی مشاوره و راهنمایی به اعضای محترم هیات علمی جهت انجام و ارائه‌ی صحیح فعالیت‌های نوآورانه و پروپوزالهای پژوهش در آموزش
 
  • اشاعه‌ ی فعالیت‌های دانش پژوهی و طرحهای پژوهش در آموزش از طریق برگزاری کارگاه ‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی