اعتباربخشی بیمارستانی

اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی و درمانی

    اعتباربخشی : فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتباربخشی، از طریق ارزیابی به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت لازم را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتباربخشی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود. نظام اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها را یکی از مهمترین الگوهای رصد فعالیتهای بیمارستانهای آموزشی و ارزیابی عملکردآنها می باشد که در این  این الگو ابعاد مختلف عملکرد یک بیمارستان که آن را برای ارائه آموزش بالینی در سطوح مختلف مناسب می‌سازد از سوی کارشناسان خبره این امر مورد بررسی قرار گرفته و انطباق آنها با استانداردهای تعریف شده موجود ارزیابی می‌شود.
محور :
 طراحی و اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی ( مراکز ارائه خدمات آموزشی)
واحد مجری :
 دبیر خانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور