اعتباربخشی موسسه ای


اعتباربخشی موسسات  آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی

مقدمه : 
    اعتباربخشی به معنای فرآینـد کنتـرل و ارزشـیابی پیشـبرد برنامه یک مؤسسه یااثربخشی پیشرفت بـر اسـاس معیارهـای از قبل تعیین شده و استاندارد میباشد. رشد سریع تکنولـوژی، تغییـرات اقتصـادی و نیـز تغییـر در ساختارهای شغلی, لزوماً تغییر و تحول در برنامههای آموزشـی و نظام تعلیم و تربیت را طلب می نماید. رسالت دانشگاههای علـوم ارائه الگویی برای اعتباربخشی دانشگاهها مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی پزشکی کشور، در ارتباط تنگاتنگ و نزدیـک بـا مأموریـت نظـام بهداشتی و درمانی (از نظر اصول کلی و اساسی) در سـطح ملـی است و ارزیابی شاخصها به عنوان یـک عامـل عمـده در تحقـق رسالت و اهداف دانشگاه مطرح میباشد.
 

استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه های علوم پزشکی

حوزه های خودارزیابی اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه های علوم پزشکی