آینده نگاری و مرجعیت علمی


آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی

 

طی کردن مسير تحقق مرجعيت علمي در دانشگاهها بر عهده‌ی پژوهشگران و اعضای هیأت علمی است و تكليفي است كه بايد به سرانجام برسد. مرجعيت علمي و فناوري ايران در پنجاه سال آينده طرح موضوعي همراه با خيال پردازي و روياسازي نيست بلكه ترسيم واقعيتي است كه بر اساس سند چشم‌انداز و با عزمي راسخ و استوار از مردم و مسئولين كشور در آينده‌اي نه چندان دور براي اين مرز و بوم به وجود خواهد آمد. در همین راستا مقام  معظم رهبري نيز موضوع مرجعيت علمي كشور را با دورنگري و بصيرت الهي خويش مطرح نموده و دستيابي به افق‌هاي بلند را براي اين كشور و خواسته و اراده ملت شدني و دست يافتني بيان نموده‌اند. بهره‌مندی از توانمندی‌های دانشگاه‌ها، فرصت مناسبی برای توسعه منطقه و کشور محسوب می‌گردد. بدین لحاظ ضرورت دارد برجسته ترین توانمندی‌ها و موفقیت‌های هر دانشگاه به مجامع علمی معرفی گردد.

 با توجه به تجربیات مختلف در حوزه های آموزش، پژوهش، اجرا و سیاستگذاری سلامت در استان قزوین و بر اساس احساس ضرورت و هم‌چنین وجود زیرساخت‌های مناسب در سطح استان و دارا بودن تجربه چند ساله در حوزه عملیاتی در اجرای طرح جامع سلامت استان ، کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه طی برگزاری جلسات متعدد در سال 99 "برنامه چشم انداز مرجعیت دانشگاه علوم پزشکی قزوین" تدوین کردند. و  درنهایت 8 حوزه به شرح ذیل به عنوان حوزه های تمایز رسالت دانشگاه در کتاب زرد مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین  تعیین شد: 

    
1-تعیین کننده های اجتماعی سلامت   
2-آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
3-روان پزشکی اجتماعی
4-فلوشیپ آموزش مدرس بالینی
5-مدیریت بیمارستانی و مراکز مراقبت سلامت
6-تغذیه اجتماعی
7-سلامت سالمندی
8-طب خواب و اختلالات مرتبط با خواب