کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشانکمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

راه اندازی مراکز نخبگان و استعدادهای درخشان در دانشگاه‌های کشور به منظور حمایت هر چه بهتر و فراهم آوردن امکانات پژوهشی و علمی برای استعدادهای درخشان در داخل کشور و جلوگیری از مهاجرت بی رویه این استعدادها بوده است . دانشجویان استعدادهای درخشان به‌عنوان کار آمدترین نیروی جامعه، جایگاه ویژه‌ای داشته و اهمیت توجه به آنان بیش از پیش آشکار می‌گردد. دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مسئول شناسایی، معرفی، هماهنگی و عضوگیری این دانشجویان می‌باشد. این دفتر با عنایت به اهمیت حفظ و حمایت از استعدادهای درخشان و به منظور هدایت این نیروهای بالقوه علمی فعالیت خود را آغاز کرده است تا در راستای شکوفایی نخبگان و استعدادهای درخشان با توجه به امکانات، نیازهای مورد درخواست دانشجویان را در جهت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار داده و به عنوان مرکز دانشگاهی برای ایجاد قوانین خاص و رفع موانع موجود و دادن تسهیلات رفاهی و علمی به آنان پیش قدم باشد .