توانمندسازی اساتید
کمیته توانمند سازی و ارتقای اساتید
 

 

یکی از اهداف اولیه تاسیس و پشتیبانی از فعالیت مراکز مطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی ، شناخت و اشاعه  دانش تخصصی در زمینه آموزش آشنا کردن مدیران آموزشی و اعضای هیئت علمی با مبانی نظری علم آموزش بود . بدین لحاظ یکی از مهمترین امور جاری در فعالیتهای مراکز مطالعات در سطح دانشگاه های کشور ، اقداماتی در راستای آموزش اعضای هیئت علمی و مدیران در قالب کارگاه های آموزش پزشکی در زمینه های برنامه ریزی آموزشی ، آشنایی با شیوه های تدریس ، آشنایی با شیوه های نوین ارزشیابی و ... و نیز طراحی و انتشار جزوات ، بولتن ها ، کتب یا مجموعه های نرم افزاری در این زمینه بوده است .

مرکز مطالعات و توسعه آموزش آموزش علوم پزشکی دانشگاه در این زمینه طی سال های تاسیس تاکنون تلاش نموده است با برگزاری برنامه ها مختلف آموزشی در این زمینه راهگشای اعضای هیئت علمی در جهت رفع مشکلات و نواقص آموزشی در حوزه های مختلف و نیز آشنایی و توانمند نمودن  اساتید برای ایفای نقش شان به عنوان یک مدرس متخصص در آموزش علوم نظری ، علمی و بالینی متناسب با واقعیات و انتظارات هزاره سوم باشد .

اقدامات انجام گرفته در این کمیته تاکنون مشتمل بر برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی ، انتشار دوره ای بولتن مرکز مطالعات ، جلب همکاری اعضای هیئت علمی در کمیته ها و به ویژه در برگزاری کارگاه ها، حمایت از اساتید جهت شرکت در سمینارها و همایش ها، تدارک تیم های آموزشی و اعزام اساتید در دوره های مختلف آموزشی پزشکی بوده است که توسط واحدهای ستادی معاونت آموزشی وزارتخانه یا سایر دانشگاه ها برگزار شده اند.

محتوای آموزشی کارگاه های برگزارشده

عناوین کارگاه های برگزارشده در سال 1396


عناوین کارگاه های سال 1398

فرم الکترونیکی نیازسنجی کارگاههای توانمندسازی اساتید