همایش آموزش پزشکی
جشنواره آموزشی شهید مطهری
با گرامیداشت یاد و خاطره استاد گرانقدر شهید مطهری، نماد علم و ایمان، جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور شناسایی، انتخاب و قدردانی از فرآیندهای برتر آموزشی و همچنین شناسایی و معرفی برنامه‌ها، فرآیندها و دستاوردهای اثربخش و نوین آموزشی و ایجاد بستر تبادل تجربیات و کمک به ارتقاء کیفیت آموزشی در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می گردد. از تمام اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دعوت میشود فرایندهای آموزشی خود را که دارای شرایط زیر می باشد  به مرکز مطالعات دانشگاه ارسال نمایند. 

حیطه های جشنواره:
  ۱- تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 ۲ – یاددهی ویادگیری
  ۳- ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی وبرنامه )
 ۴ – مدیریت ورهبری آموزشی
  ۵- یادگیری الکترونیکی
  ۶- طراحی وتولید محصولات آموزشی

  لذا با توجه به مصوبه کمیته علمی جشنواره آموزشی دانشگاهی و کشوری شهید مطهری، تمامی فرآیندها،‌ فعالیت‌ها و محصولات آموزشی ارسال شده توسط اعضای محترم هیات علمی و افراد فعال در زمینه آموزش علوم پزشکی، مورد داوری قرار  خواهد گرفت و فرآیندهای برتر و مطلوب دانشگاهی از بین آنها انتخاب خواهند شد. ضمن تقدیر از فرآیندهای برتر دانشگاهی در روز جشنواره دانشگاهی، فرآیندهای برتر دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره کشوری معرفی خواهد شد .

  در راستای شرکت در جشنواره توجه به نکات زیر ضروری است:
  •     فرآیندهای ارسالی می بایستی در یکی ازحیطه های ششگانه ذکر شده باشند.
  •     فرآیندهای برتر کشوری ادوار گذشته ، واجد شرایط برای شرکت در جشنواره دانشگاهی سال های بعد نخواهند بود.
  •    ارائه نامه تأییدیه رئیس یا معاونت آموزشی دانشکده مبنی بر اجرا شدن فرآیند ضروری است و دو نیمسال از اجرای آن گذشته باشد 
  •    فرآیندها و دستاوردهای آموزشی در دانشگاه توسط کمیته علمی جشنواره براساس شاخص های تعیین شده توسط کمیته علمی و با توجه به فرمهای ارزشیابی بررسی و انتخاب می شوند.
  •     صاحبان فرایندهای آموزشی  باید نسبت به معرفی فرآیندها و دستاوردهای آموزشی مطلوب خود اقدام نمایند.
  •  اطلاعات مربوط به فرآیندهای معرفی شده باید در قالب فرم ثبت اطلاعات فرآیند در سایت جشنواره ارسال شود.
  •    فرآیند های برگزیده توسط کمیته علمی، در جشنواره دانشگاهی که در اردیبهشت ماه هر سال برگزار خواهد شد، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
شیوه نامه داوری دوازدهمین جشنواره شهید مطهری
فرم ارسال خلاصه فرايند دوازدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري- 1398