اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی EDC دانشگاه:
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر پیمان نامدار

رئیس دانشگاه

آقای دکتر نوید محمدی

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر سونیا اویسی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر رامین سرچمی

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

خانم دکتر افسانه یخ فروش ها

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

آقای دکتر سید امیر فرزام

رئیس دانشکده پزشکی شهید بابایی

آقای دکتر داوود جمشیدی

رئیس دانشکده دندانپزشکی

آقای دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

آقای دکتر محمد علی سلیمانی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر سیامک یعقوبی

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

آقای دکتر احسان عالی
 
معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

خانم دکتر مرجان بلبلیان

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم فاطمه رنجکش

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر سیما رفیعی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

آقای دکتر محمدحسین احمدی

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی