اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی EDC دانشگاه:
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر منوچهر مهرام

رئیس دانشگاه

آقای دکتر پرویز پدیسار

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر سونیا اویسی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر رامین سرچمی

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

خانم دکتر افسانه یخ فروش ها

عضو هیات علمی مرکز مطالعات

آقای دکتر سید امیر فرزام

رئیس دانشکده پزشکی شهید بابایی

آقای دکتر داوود جمشیدی

رئیس دانشکده دندانپزشکی

آقای دکتر علی صفری واریانی

رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

آقای دکتر محمد علی سلیمانی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر سیامک یعقوبی

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

خانم دکتر مرجان بلبلیان

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

خانم فاطمه رنجکش

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر رزاق محمودی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

آقای دکتر محمدحسین احمدی

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی