آموزش مجازی

کمیته آموزش مجازی :

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از حوزه های زندگی بشر ، از جمله آموزش وارد شده و آنها را دستخوش تغییرات شگرفی نموده است. قابلیت توسعه سریع ، به اشتراک گذاری دانش و محتوای آموزشی با حداقل هزینه ، استقلال یادگیری از مکان و زمان و از همه مهمتر ، محوریت یادگیرنده در فرایند آموزش از مشخصات بارز کاربری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش است.

بهره گیری از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و سیستم های چند رسانه ای به عنوان ابزارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری ، از طریق ارائه تسهیلاتی جهت دسترسی آسان به منابع و نیز فراهم نمودن سازو کارهای تعامل و همکاری از راه دور از ویژگیهای این شیوه آموزشی است.

استفاده از روشهای آموزش الکترونیک می تواند منجر به افزایش انگیزه در فراگیران،رعایت اولویت های آموزشی، ایجاد فرصت برای تفکر و فهم مطالب ، استمرار و تداوم یادگیری ، ایجاد فرصت و جرات برای پرسیدن و انتخاب زمان مناسب برای یادگیری گردد. و در نهایت استفاده از این شیوه های نوین آمو.شی گامی موثر در جهت عدالت اجتماعی در آموزش و نزدیک شدن به آموزش رایگان عمومی است.

  کمیته آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با برخورداری از اعضاء توانمند ،از طریق ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیک در دانشگاه ایجاد شده است . این کمیته تصمیم دارد با توجه به اهمیت بکارگیری شیوه های نوین آموزش الکترونیک ، در جهت گسترش فرهنگ استفاده از این روش ها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه  ونهادینه شدن آن به عنوان جزء مهم  فعالیت های آموزشی تلاش نماید.
  اعضاء کمیته تصمیم دارند که با گسترش فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیک در دانشگاه  در پنج سال آینده (تا سال 1396 )پیشرفت قابل توجه ای در امر آموزش الکترونیک  در سطح دانشگاه داشته بطوریکه کلیه  اعضای هیأت علمی و گروههای آموزشی دانشگاه از شیوه های نوین آموزش استفاده نمایند.